algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden  zijn van toepassing op alle
aangeboden producten en diensten en/of overige rechtsbetrekkingen
die tot stand komen met TVC KvK nummer:62663976.

1.2 Door een bestelling te doen via internet of telefonisch gaat u een

overeenkomst aan met TVC en geeft u te kennen dat u akkoord
gaat met de algemene voorwaarden. TVC heeft het recht om de verkoop voorwaarden te wijzigen. Zie ook artikel 4. Alle goederen blijven eigendom van TVC tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden

Artikel 2 bestellen/reserveren

2.1 Bestellingen/reserveringen kunnen via de de website door het
zenden van een e-mail bij contact worden geplaatst.

Al mijn prijzen zijn inclusief BTW.

Taarten dienen afgehaald te worden in Pijnacker,

Uitgezonderd bruidstaarten.

Afhaaltijd altijd in overleg.

2.2 Telefonisch bestellen/ reserveren: TVC is niet verantwoordelijk voor communicatie en leveringsproblemen die voortvloeien uit niet correct doorgegeven gegevens.

Artikel 3 Bestellingen annuleren

3.1 Annuleren door opdrachtgever: Taartbestellingen kunnen tot 7 dagen van te voren schriftelijk geannuleerd worden tenzij anders schriftelijk is afgesproken.

In geval van volledige betaling vooraf zal het bedrag terugbetaald worden  met mindering van 25% van het totaal bedrag voor de onkosten die er gemaakt zijn .

Zodra de voorbereidingen gestart zijn bent u in elk geval de aanbetaling kwijt de voorbereidingen zullen daarom pas gestart worden wanneer de aanbetaling ontvangen is .

3.2 Annuleren door TVC:

Bij ziekte, familie omstandigheden, brand of andere overmacht wordt u
zo snel als mogelijk geïnformeerd wanneer TVC de opdracht door
genoemde omstandigheden niet voor u kan uitvoeren. In overleg met u
kijk ik of een collega in de regio de opdracht kan overnemen. Indien
u vooruit heeft betaald zal de financiële afwikkeling met u correct worden
geregeld. Echter het te restitueren bedrag kan nooit de hoogte van het
bedrag van de opdracht zoals overeengekomen met TVC
overschrijden.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle prijzen en tarieven genoemd op deze site en in uw offertes zijn
in euro en inclusief  BTW tenzij anders vermeld.

4.2 De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van ingrediënten, materialen,
loonkosten, sociale -, fiscale lasten en toeleveringskosten e.d. welke
gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door
prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulp materialen, onderdelen,
vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten e.d. sinds de
datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is TVC
gerechtigd de prijs dien overeenkomstig te verhogen. De prijzen aan
u kenbaar gemaakt in een offerte zijn bindend tenzij in de offerte een
bepaling is opgenomen dat dagprijzen voor dagverse producten
verrekend zullen worden

4.3 Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijs
verhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst
voorzienbaar waren.

4.4 Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15%
bedraagt is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip
waarop koper daarvan kennis heeft genomen te annuleren

4.5 Indien de koper consument is en conform lid 2 sprake is van een
prijsverhoging is consument gedurende de eerste drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Betaling
5.1 Contant betalen: U kunt u bestelling bij contante betaling uitsluitend
op afspraak afhalen bij TVC. TVC beschikt niet over
pin apparatuur. De goederen worden pas meegegeven nadat de betaling
voldaan is.

5.2 Vooraf overmaken: U ontvangt de bank gegevens per mail of ik verwijs u door naar mijn site .

Artikel 6 Klachten
6.1 Bent u niet tevreden over de taart dan dient u dit direct bij afhalen kenbaar te maken.
TVC is niet verantwoordelijk te houden voor de invloed op het
product van de vervoer- en bewaarcondities uwerzijds. U dient om uw
klacht over de kwaliteit in te dienen een stukje van het gebak te bewaren
in een plastic zakje of afgesloten bakje in de koelkast of vriezer om ter
beoordeling aan TVC te overhandigen. Hiervoor wordt indien
mogelijk binnen 24 uur met u een afspraak ingepland om langs te komen
bij TVC

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 TVC sluit pertinent uit elke aansprakelijkheid voor schade
(middellijk of onmiddellijk geleden) ontstaan door haar geleverde producten
tenzij deze aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen.

7.2 TVC is nimmer verplicht tot vergoeding aan bedrijfsschade,

door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in
de levering van haar producten.

Artikel 8 Geschillen en toepasselijk recht
8.1 Alle geschillen uit een overeenkomst terzake het door TVC
geleverde of uit nadere overeenkomsten voortvloeiende zullen berecht
worden door een bevoegde rechter.

8.2 Enkel het Nederlands recht is van toepassing op deze geschillen

Artikel 9 Privacy
TVC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar
site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Ik garandeer dat uw
persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens
die ik u vraag wordt gebruikt om de bestellingen zo snel en zo
zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen. In alle andere gevallen zal
ik uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Ik verkoop
uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen. TVC verplicht zich deze persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

 

 

 

Geef een reactie